O soutěži

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR.

Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu porovnatelného ekonomického parametru, která umožňuje porovnat výsledky různých kategorií podniků.

Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové ve speciálních kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

Charakteristika a pravidla soutěže:

1. Principem soutěže je ekonomické hodnocení, které je kompatibilní pro zemědělské podniky všech právních forem a velikostí.
2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny subjekty s hlavním zaměřením na zemedělskou prvovýrobu, které podaly řádně a včas daňové přiznání za rok 2020.
3. Nezávislé hodnocení ekonomických výsledků (zvlášť pro podniky s účetnictvím a daňovou evidencí) provede Ústav zemědělské ekonomiky a informací na základě předložených kopií účetních výkazů za rok 2020 (výsledovka, rozvaha včetně údajů o výši krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti). U výkazu zpracovaných ve zjednodušeném rozsahu je nutno přiložit dodatkovou tabulku pro posouzení rentability aktiv v rámci pravidel Programu rozvoje venkova pro žadatele účtující ve zjednodušeném rozsahu. U podniků s daňovou evidencí je nutno zaslat kopii daňového přiznání za rok 2020 potvrzenou příslušným finančním úřadem. Se zaslanými údaji se bude pracovat v režimu ochrany individuálních dat podle Obecného nařízení o ochraně osobních údaju (GDPR).
4. Společensky odpovědný čin roku je kategorie, která není hodnocena výpočtem. Účastník soutěže zašle písemně nebo elektronicky na adresu vyhlašovatele soutěže písemnou nebo elektronickou přihlášku s popisem společensky odpovědného činu. Do přihlášky lze uvést činnost, která byla realizována z vlastních finančních zdrojů farmy nebo podniku s využitím dotačních příspěvku nebo i bez využití dotací. Přihláška do soutěže musí obsahovat popis společensky odpovědného činu (jednoho vybraného) a jeho významu, a to doplněné obrazovou dokumentací. Rozsah v rozmezí 600 znaků běžného textu a asi pět fotografií. Vítěz bude vybrán na základě hlasování organizačního výboru soutěže Zemědělec roku. Zástupci organizačního výboru mohou navštívit vybrané kandidáty s cílem ověřit fakta uvedená v přihlášce. A na základě posouzení vyberou vítěze kategorie. Charakteristika činnosti Společensky odpovědný čin roku: zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů, vztah k životnímu prostředí, podpora historie a kulturního dědictví, propagace zemědělství a rozvoje venkova, komunitní spolupráce s obcí, městem, občany a podpora sportu a vzdělávání. Jednat by se mělo o čin společensky přínosný a realizovaný v roce 2019 – 2021.
5. Vyhlášení výsledků proběhne na podzimním slavnostním setkání za přítomnosti představitelů agrárního sektoru.
6. Pořadí a výsledek účastníka soutěže—výsledný počet bodů finančního zdraví (FZ), obdrží dopisem každý z účastníků soutěže spolu s bodovou charakteristikou svého výsledku. Kromě vyhlášených vítězů na slavnostním setkání bude další pořadí anonymní. Účastník bude seznámen s počtem bodů svého FZ, s průměrným počtem bodů všech účastníků soutěže a s vlastním pořadím, kterého mezi ostatními účastníky dosáhl.
7. V tisku a na veřejnosti budou uvedena pouze jména a pořadí vyhlášených vítězů jednotlivých kategorií včetně počtu bodů FZ.
8. Konečné pořadí stanoví odborný garant souteže, ÚZEI a komise složená ze zástupců pořadatelů.
9. Uzávěrka soutěže je 15. 9. 2021. Nejpozději k tomuto termínu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku s označením Zemědělec roku a požadované údaje podle zadání v bodě 3 a 4 na adresu: ÚZEI Praha, Zemědělec roku, Mánesova 75, 120 00 Praha 2.
10. Přihlásit se můžete také elektronicky. Přihlášku najdete na webu a bude on-line formulářem odeslána na spicka.jindrich@uzei.cz.
11. O přijetí přihlášky budete informováni.
12. Soutěžící budou před vyplněním přihlášky požádáni o souhlas s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce výhradně pro účely soutěže Zemědělec roku 2021.